• 🪔 યુવ-વિભાગ

    યુવાનો અને વ્યસન

    ✍🏻 એ. કે. લાલાણી

    January 1998

    Views: 740 Comments

    (ડૉ. પ્રકાશકુમાર ટી. પાંભરની મુલાકાત) શ્રી એ. કે. લાલાણી વકીલ હોવા ઉપરાંત પત્રકાર પણ છે. તેમના પુસ્તક ‘હલ્લો ડૉક્ટર’માં તેઓ તબીબો સાથેની મુલાકાતોનું વર્ણન કરે [...]