• 🪔

    ‘પોષ’ કાલીનું દર્શન

    ✍🏻 સ્વામી આદિનાથાનંદ

    April 1994

    Views: 1250 Comments

    (શ્રીમત્ સ્વામી આદિનાથાનંદજી મહારાજ (કાલી મહારાજ) રામકૃષ્ણ મિશન વિવેકાનંદ સોસાયટી, જમશેદપુરના સેક્રેટરી છે અને હાલ શારીરિક અસ્વસ્થતાને કારણે રામકૃષ્ણ મઠ અને મિશનના મુખ્ય કેન્દ્ર, બેલુર [...]