• 🪔 દીપોત્સવી

    સ્વામી વિવેકાનંદના વ્યંગ વિનોદ

    ✍🏻 બ્ર.અમિતાભ

    ‘સ્વામીવિવેકાનંદ ઔર ઉનકા અવદાન’માં હિંદીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ આ લેખનો શ્રી મનસુખભાઇ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે.-સં. શ્રીરામકૃષ્ણે મા કાલીને પ્રાર્થના કરી હતી, ‘મા![...]