• 🪔 દિપોત્સવી

    વ્યવહાર અને પરમાર્થ

    ✍🏻 આનંદશંકર બા. ધ્રુવ

    October-November 2000

    Views: 280 Comments

    અમે ધર્મ,અર્થ અને કામ એ ત્રિવર્ગ પુરુષાર્થમાં ધર્મનું સ્થાન કર્યાં છે એ બતાવ્યું.અન્ય બે પુરુષાર્થ કરતાં ધર્મની વિશિષ્ટતા એ છે કે ઉત્તરાવસ્થામાં જ્યારે એ બે [...]