• 🪔 કાવ્ય

    પરકમ્માવાસી

    ✍🏻 બાલમુકુંદ દવે

    October 1991

    Views: 280 Comments

    આવી ચઢ્યાં અમે દૂરનાં વાસી, પ્રથમીની અમે પ્રીતનાં પ્યાસી; મનખે મનખે ધામ ધણીનું એ જ મથુરાં એ જ રે કાશી: ભોમકાનાં ભમનાર પ્રવાસી. સંત મળ્યા [...]