• 🪔

    યોગેશ્વરી લલ્લા

    ✍🏻 ભાગીરથી મહેતા ‘જાહ્નવી’

    June 1992

    Views: 330 Comments

    “પાણી ને ઝાડી તણો પ્રદેશ છે કાશ્મીર, લલ્લા સંતશિરોમણિ, નીર મહીં છે ક્ષીર.” મનોહર એવી કાશ્મીરની ભૂમિમાં, મનોહર એવાં એક મસ્ત સંત નારી થઈ ગયાં. [...]