• 🪔

    દિવ્ય ચેતનાનું ફૂલ

    ✍🏻 ભૂપતરાય ઠાકર

    August 1993

    Views: 1040 Comments

    પ્રાર્થના એ વ્યક્તિનું આત્યંતિક ઝૂરણનું શબ્દસ્વરૂપ કે ધ્વનિ છે. ઈશ્વરતત્ત્વ કે પરમ તત્ત્વ સાથેનો નીરવ સંવાદ કે હૈયાની ગૂફતેગુ છે. સ્વયંના દોષનો સ્વીકાર, સ્વયંનાં પાપોનો [...]