• 🪔

    શ્રી અરવિંદ અને રામકૃષ્ણ મિશન

    ✍🏻 ભૂપેન્દ્ર ત્રિવેદી

    October-November 1997

    Views: 950 Comments

    ગુજરાતી સામયિક ‘સહજ સત્સંગ’ના તંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ ત્રિવેદી અહીં દર્શાવે છે કે સ્વામી વિવેકાનંદ અને શ્રી અરવિંદ બન્નેના પ્રેરણા સ્રોત હતા – શ્રીરામકૃષ્ણ દેવ. પોતપોતાની [...]