• 🪔 કાવ્ય

    મરણ મળે

    ✍🏻 બિપિન પટેલ

    આ સરે તે ક્ષણ છે ને અટકે તે મરણ છે! મરણને પણ કળ વળે - એવા તારા ચરણ છે! એ ચરણમાં શરણ મળે - માનવજીવનને[...]