• 🪔

    ધાર્મિક અનેક વિધતાનું ધર્મસંકટ

    ✍🏻 ક્લાઉડ એલન સ્ટાર્ક

    October 1991

    Views: 300 Comments

    ક્લાઉડ સ્ટાર્ક ઈ. ૦૨૬૭૦, કેપકોડ, મેસાસુસેટ્સ, (યુ.એસ.એ) દ્વારા પ્રકાશિત ગ્રંથ ‘ગોડ ઓફ ઓલ’ (God of All)ના થોડા અંશો વાચકોના લાભાર્થે રજૂ કરીએ છીએ. આ પુસ્તકનો [...]