• 🪔 દીપોત્સવી

    સ્વામી વિવેકાનંદ વિશે મારાં સંસ્મરણો

    ✍🏻 કોન્સ્ટેન્સ ટાઉન

    november 2018

    Views: 520 Comments

    ૪૦ વર્ષ પહેલાં ભારતની પ્રાચીન દુનિયામાંથી એક યુવાન, સાહસિક અને સુંદર વ્યક્તિનું આગમન થયું, એમનું મુખમંડળ આત્મવિજયના આલોકથી જાજ્વલ્યમાન હતું. એમણે કોઈ નિમંત્રણ વિના, કોઈ [...]