• 🪔

  વિશ્વ પરિવાર માટે ઉદ્ઘોષણા - ૨

  ✍🏻 દલાઈ લામા

  november 2014

  Views: 630 Comments

  (સપ્ટેમ્બરથી આગળ...) ધર્મો સામેના પડકારો માનવ ઇતિહાસમાં ધર્મને લઈને ઘણી કરુણ ઘટનાઓ ઘટી છે. ધર્મના નામે હજુ પણ ઘણા વિખવાદો નજરે પડે છે, જેને કારણે [...]

 • 🪔

  વિશ્વ પરિવાર માટે ઉદ્ઘોષણા - ૨

  ✍🏻 દલાઈ લામા

  september 2014

  Views: 500 Comments

  પૂજનીય તેનઝીંગ ગ્યોત્સો ચૌદમા દલાઈ લામા તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિના દૂત રૂપે સુખ્યાત છે. ઉજ્જવળ ભવિષ્યના આપણા સપનાને સાકાર કરવામાં સહાયક એવા તેમના અમૂલ્ય વિચારોને [...]