• 🪔 દીપોત્સવી

  ભગિની નિવેદિતા - ભારતીય કલાનાં પ્રશસ્તિકાર

  ✍🏻 ડાંકૃતિબહેન ધોળકિયા

  november 2016

  Views: 580 Comments

  ભારતીય કલાનું પુન:પ્રાગટ્ય એ ભગિની નિવેદિતાનું ઉચ્ચ સ્વપ્ન હતું. તેઓ એમ માનતાં કે કલા એ જનસાધારણ વાણીની મહાન ગરજ સારે છે. તેનું પુન:પ્રાગટ્ય માતૃભૂમિનું નિર્માણ [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  સ્વામી વિવેકાનંદનું ભાષાપ્રયોજન - પ્રત્યાયનની દૃષ્ટિએ

  ✍🏻 ડાંકૃતિ ધોળકિયા

  September 2016

  Views: 520 Comments

  માત્ર થોડાં કદમ આગળ... અને સ્વામી વિવેકાનંદ પોતાના શ્રોતાજનોની સામે ઊભા છે. એક ટાંકણી પડે તો પણ અવાજ આવે એવી નીરવ શાંતિ છવાયેલી છે. વિશાળ [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  સ્વામી વિવેકાનંદના અવાજનું રેકોર્ડિંગ

  ✍🏻 ડાંકૃતિબહેન ધોળકિયા

  march 2016

  Views: 610 Comments

  સ્વામી વિવેકાનંદના ધ્વન્યાલેખન વિશેની એક સંશોધનાત્મક સ્પષ્ટતા ૧૮૯૩માં શિકાગોના વૈશ્વિકમંચ પરથી ભારતવર્ષનું ગૌરવગાન કરનાર સ્વામી વિવેકાનંદને અમેરિકાના લોકો તરફથી મળી રહેલ માન-સન્માન તથા પ્રાપ્ત ખ્યાતિ [...]