• 🪔

    સર્વધર્મસમભાવ અને માનવએકતા

    ✍🏻 ડો. દિલાવરસિંહ જાડેજા

    October 1991

    Views: 340 Comments

    ડો. દિલાવરસિંહ જાડેજા, સરદાર પટેલ યુનિ., વલ્લભવિદ્યાનગરના કુલપતિ છે. માનવએકતા તથા સર્વધર્મસમભાવનો પાયો સંવાદિતા અને શાંતિ છે. સર્વધર્મસમભાવ તથા માનવએકતાને દૃઢમૂલ શી રીતે કરી શકાય? [...]