• 🪔 દીપોત્સવી

    સ્વામી વિવેકાનંદ વિશે મારાં સંસ્મરણો

    ✍🏻 ઈ.ટી.સ્ટર્ડી

    november 2018

    Views: 1600 Comments

    જો કે હું આપના મહાન પૂર્વવર્તી સ્વામી વિવેકાનંદની સ્મૃતિસભામાં ઉપસ્થિત રહી શકીશ નહીં. છતાં પણ મને લાગે છે કે એમાં ભાગ લેનારા લોકો મારા જેવી [...]