• 🪔

    સતત પ્રાર્થના કરતા રહો

    ✍🏻 એઈલીન કેડી

    April-May 1996

    Views: 1380 Comments

    સતત સતત પ્રાર્થના કરતાં રહો. તમારું જીવન પ્રેમ અને આભારની અવિરત પ્રાર્થના બનવા દો. જીવન બહુ જ શુભ છે, પણ સદાય યાદ રાખો કે જીવન [...]