• 🪔 ચિંતન

    સત્ય

    ✍🏻 ડૉ. ગાંધર્વ જોશી

    June 1997

    Views: 970 Comments

    મનુષ્યના જીવનમાં સત્યનું એક અનોખું મહત્ત્વ છે. દરેક વ્યક્તિ સત્ય માટે ઝઝૂમે છે, સત્ય માટે સંઘર્ષ ખેલે છે અને સત્યનો વિજય થતાં ઊંડાં સંતોષની લાગણી [...]