• 🪔

    એમને કોટિ કોટિ વંદન!

    ✍🏻 ગુલાબદાસ બ્રોકર

    December 1994

    Views: 1450 Comments

    એક સ૨સ અને પ્રે૨ક વાત યાદ આવે છે. વર્ષો પહેલાંની એ વાત છે. પણ આજે પણ એ એટલી જ તેજોજ્જ્વલ છે જેટલી એ પ્રસંગ બન્યો [...]