• 🪔 પ્રેરણાં

    ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ

    ✍🏻 શ્રી હાર્દિકભાઈ પંડ્યા

    july 2016

    Views: 1410 Comments

    ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ માત્ર થોડાક સામાન્ય નિયમોના પાલનથી સાધારણ મનુષ્યમાંથી અદ્‌ભુત વિભૂતિ બની ગયા. બ્રહ્મચર્ય, સત્યપરાયણતા, સાદગી, પવિત્રતા વગેરે ગુણોના આચરણ દ્વારા રામેશ્વરના કિનારે [...]