• 🪔 સંસ્મરણ

    ઐશ્વર્યમયી જગદ્ધાત્રી

    ✍🏻 સ્વામી હરિપ્રેમાનંદ

    december 2017

    Views: 1380 Comments

    એક દિવસની વાત છે. વર્ષ અને તારીખ યાદ નથી અને તેની આવશ્યકતા પણ શી છે ! શ્રીશ્રીમાની ભત્રીજી રાધુ ઘણા દિવસથી બીમાર હતી. રોગનું દુ [...]