• 🪔 પુસ્તક - સમીક્ષા

  બધાંમાં પ્રભુ વસે છે

  ✍🏻 હીરાભાઈ ઠક્કર

  August 1996

  Views: 50 Comments

  મૃત્યુનું માહાત્મ્ય લેખક : હીરાભાઈ ઠક્કર, અમદાવાદ પ્રકાશક : કુસુમ પ્રકાશન, પાલડી, અમદાવાદ - - મૂલ્ય રૂ. ૧૫-૦૦ ‘કર્મનો સિદ્ધાંત’ નામના પુસ્તકથી દેશ વિદેશમાં ખૂબ [...]

 • 🪔 પુસ્તક-સમીક્ષા

  ગીતા વિવેચનમાં એક વધુ ઉમેરો

  ✍🏻 શ્રી હીરાભાઈ ઠક્કર

  May 1997

  Views: 1050 Comments

  શ્રીમદ્ ભગવદ્‌ગીતા ભાવાર્થ (ભાગ ૧-૨-૩) લેખક : શ્રી હીરાભાઈ ઠક્કર, પ્રકાશક : કુસુમ પ્રકાશન વતી હેમંત એન. શાહ, ૧૧ એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, [...]