• 🪔 સંસ્મરણ

  સ્વામી વિવેકાનંદજીનાં સંસ્મરણો

  ✍🏻 ઈડા ઍન્સૅલ

  June 1994

  Views: 1540 Comments

  (માર્ચના અંકથી આગળ) જ્યારે સ્વામીજી આલમેડામાં ‘સત્ય-ગૃહ’માં થોડો વખત રહેલા તે દરમિયાન ઍડીથને તેમની સાથે રસોઈમાં મદદ કરવાનો અદ્‌ભુત લ્હાવો મળી ગયેલો, જ્યારે બેઠકરૂમમાં વર્ગ [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  સ્વામી વિવેકાનંદજીનાં સંસ્મરણો-૩

  ✍🏻 ઈડા ઍન્સૅલ

  March 1994

  Views: 1450 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) સવારના પ્રવચન તથા ધ્યાન પછી, સ્વામીજી ભોજન તૈયાર કરવામાં રસ દાખવતા. કેટલીક વખત તેઓ તેમાં મદદ પણ કરતા. તેમણે અમારા માટે કઢી બનાવેલ [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  સ્વામી વિવેકાનંદજીનાં સંસ્મરણો-૨

  ✍🏻 ઈડા ઍન્સૅલ

  Febuary 1994

  Views: 1310 Comments

  (ડિસેમ્બર ૧૯૯૩થી આગળ) એક સાંજે સ્વામીજી ભારતીય શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલા સ્વર્ગ અને નરકનાં જુદાંજુદાં અર્થઘટન વિષે બોલી રહ્યા હતા. તેમણે નરકના કેટલાય જુદાજુદા પ્રકારો વર્ણવ્યા. સામાન્ય [...]