• 🪔 દીપોત્સવી

    મારા પ્રેરણા સ્રોત સ્વામી વિવેકાનંદ

    ✍🏻 શ્રીમતી ઈન્દિરા ગાંધી

    november 2013

    Views: 1190 Comments

    મૂળ અંગ્રેજી પુસ્તક ‘વિવેકાનંદ હીઝ ગોસ્પેલ ઓફ મેન મેકિંગ’માં ભારતનાં ભૂતપૂર્વ સન્માનનીય પ્રધાનમંત્રી સ્વ. શ્રીમતી ઈન્દિરા ગાંધીના પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખનો શ્રી મનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ અનુવાદ [...]