• 🪔

    સ્વામી વિવેકાનંદ અને હિંદુસમાજ

    ✍🏻 શ્રી જદુનાથ સરકાર

    November 2002

    Views: 70 Comments

    ભારતના સુપ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર, શિક્ષણશાસ્ત્રી, શ્રી જદુનાથ સરકારે મોગલકાલીન ભારત પર અનેક ગ્રંથોની રચના કરી છે. તેઓ ઘણાં વિશ્વવિદ્યાલયોમાં અંગ્રેજી સાહિત્ય અને ઇતિહાસ વિભાગના અધ્યક્ષ હતા. [...]