• 🪔 કાવ્ય

    ભારત તીર્થ

    ✍🏻 ઝવેરચંદ મેઘાણી

    October 1991

    Views: 290 Comments

    જાગો જાગો રે પ્રાણ જાગો ધીરે ભારતને ભવ્ય લોક સાગર-તીરે રે પ્રાણ જાગો ધીરે. ૧ આંહી નર-દેવ પાય, બન્ને બાહુ પસાય, ઊભા મહકાય દેખ ગિરિવર [...]