• 🪔 દીપોત્સવી

    તબિયત

    ✍🏻 શ્રી જ્યોતીન્દ્ર દવે

    November 2021

    Views: 1520 Comments

    ‘કેમ છે હવે તમારી તબિયત?’ મેં સામાન્ય રીતે માંદા રહેતા મારા એક પરિચિત સજ્જનને પૂછયું. ‘ઠીક છે, ચાલ્યા જ કરે છે એ તો! નરમગરમ. હંમેશ [...]