• 🪔 દીપોત્સવી

    કાવ્યો

    ✍🏻 કાવ્યો

    November 2021

    Views: 1360 Comments

    રામ રાખે તેમ રહીએ... રામ રાખે તેમ રહીએ, ઓધવજી રામ રાખે તેમ રહીએ.. આપણે તો ચિઠ્ઠીના ચાકર છૈ યે, ઓધવજી રામ રાખે તેમ રહીએ.. કોઈ [...]