• 🪔

    શિક્ષક

    ✍🏻 ખલિલ જિબ્રાન

    April-May 1996

    Views: 1420 Comments

    પછી એક શિક્ષકે કહ્યું, ‘અમને શિક્ષણની વાત કરો ને’. અને તેણે કહ્યું : કોઈ માનવી તમને કશું નવું દર્શન કરાવી શકે નહિ, સિવાય કે તમારા [...]