• 🪔 કાવ્ય

  તો કેવું!

  ✍🏻 કિરીટ વાઘેલા

  રણકાર તો ઘંટનો સરખો જ છે, પણ શાળા એક મંદિર બને તો કેવું! વિદ્યાર્થીમમદેવ, હું પૂજારી, ને કર્મ પૂજા બને તો કેવું! ભણતર મટે બોજ,[...]

 • 🪔

  યુવા-વિભાગ

  ✍🏻 કિરીટ વાઘેલા

  પરીક્ષાની તૈયારી વ્હાલા યુવા વાચકો, તમારી વાર્ષિક પરીક્ષાની તૈયારી માટે લગભગ એક મહિના જેટલો સમય બાકી છે, એટલે કે પરિણામ પર અસર કરતા ખૂબ જ[...]