• 🪔

    મહાભિનિષ્ક્રમણ

    ✍🏻 કિશોરલાલ ઘનશ્યામલાલ મશરૂવાળા

    may 2013

    Views: 1780 Comments

    નિત્ય બળતા અગ્નિમાં આ હાસ્યને આનંદ શા ? અંધારે અથડાતા, શોધો દીવો ન કાં ભલા ? આશરે ૨૫૬૦ વર્ષ પૂર્વે હિમાલયની તળેટી આગળ ચમ્પારણ્યની ઉત્તરે [...]