• 🪔 પ્રાસંગિક

  શ્રીકૃષ્ણનો વ્રજવાસીઓને સંદેશ

  ✍🏻 કુ. ઇલાબહેન શેઠ

  october 2017

  Views: 490 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) હવે ગોપાંગનાઓ ઉદ્ધવનો પરિચય જાણવા ઉત્સુક થઈ. તેમની સાથે વાત કરવા પ્રેરાઈ. ઉદ્ધવે કહ્યું, ‘મથુરાથી શ્રીકૃષ્ણે મને તેમના કુશળ સમાચાર આપવા અને તમારા [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  શ્રીકૃષ્ણનો વ્રજવાસીઓને સંદેશ

  ✍🏻 શ્રી ઇલાબહેન શેઠ

  september 2017

  Views: 590 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) આમ, સંધ્યા સમયે રથ નંદરાયના આંગણામાં આવીને ઊભો રહ્યો. સંધ્યાના આછા અંધકારમાં ઉદ્ધવને રથમાંથી ઉતરીને નંદજીના ઘરમાં જતા કોઈએ જોયા નહીં. તેમણે ઘરમાં [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  શ્રીકૃષ્ણનો વ્રજવાસીઓને સંદેશ

  ✍🏻 કુ. ઇલાબહેન શેઠ

  august 2017

  Views: 560 Comments

  હજુ હમણાં જ શ્રીકૃષ્ણ અને બલરામ ગુરુને આશ્રમેથી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરીને મથુરા પાછા ફર્યા છે. મથુરા આવ્યા ત્યારથી શ્રીકૃષ્ણ વ્રજને યાદ કરી ઘણા વ્યાકુળ રહે [...]