• 🪔 ભૂકંપ

    પીડિત દેવો ભવ

    ✍🏻 કુસુમબહેન પરમાર

    March 2001

    Views: 180 Comments

    ૨૬મી જાન્યુઆરીની સોનેરી સવારે કચ્છની - ગુજરાતની ધરતી ધણધણી ઊઠી! લોકો પર આપત્તિના ઓળા છવાયા! ભયંકર વિનાશ અને તારાજી સર્જાયાં. હજારો લોકોએ જાન ગુમાવ્યા, ઘરબાર [...]