• 🪔

    પૌરાણિક ભારતમાંથી કથાઓ : સ્વામી સુનિર્માલાનંદ દ્વારા પુનર્કથન

    ✍🏻 શ્રીમતી લવણાબહેન બી. ધોળકિયા

    March 2012

    Views: 1050 Comments

    શ્રદ્ધાનો દીપ તે એક સાધારણ નારી હતી પરંતુ તેની શ્રદ્ધા પૂર્ણ હતી અને તે શ્રદ્ધાના બળે તેના જીવનમાં અશક્ય જણાતી ઘટના વાસ્તવિક બની. શબરી! ભારતીય [...]