• 🪔 આરોગ્ય

  જવ

  ✍🏻 શ્રી માધવ ચૌધરી

  march 2020

  Views: 1640 Comments

  પ્રાચીનકાળથી જવનો ઉપયોગ થતો આવ્યો છે. પ્રાચીનકાળમાં ઋષિમુનિઓનો આહાર મુખ્યત્વે જવનો હોવાનું કહેવાય છે. વેદોએ યજ્ઞની આહુતિ રૂપે જવનો સ્વીકાર કરેલ છે. સ્વાદ અને આકૃતિની [...]

 • 🪔 આરોગ્ય

  આપણા ખોરાકમાં ઘઉંનું મહત્ત્વ

  ✍🏻 શ્રી માધવ ચૌધરી

  june 2019

  Views: 1900 Comments

  ઘઉં લોકોનો મુખ્ય ખોરાક છે. ખોરાકમાં ઘઉંનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે. તેનો વપરાશ બહોળા પ્રમાણમાં થાય છે. ઘઉંમાં પૌષ્ટિક તત્ત્વ વધારે છે. ખોરાકમાં વપરાતા અનાજમાં ઘઉં [...]