• 🪔 ચિંતન

    સ્વામી વિવેકાનંદના પત્રો - એક પ્રતિભાવ

    ✍🏻 શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણી

    october 2018

    Views: 1340 Comments

    વિચારવંત વાચકોને ઘણો રસ પડે એવું એક પુસ્તક હમણાં જોવામાં આવ્યું. આમ તો 2011માં બહાર પડેલી તેની ચોથી આવૃત્તિ છે. પણ એક રીતે તે નવું [...]