• 🪔

  સ્વામી વિવેકાનંદજીનાં સંસ્મરણો

  ✍🏻 મન્મથનાથ ગાંગુલી

  September 1992

  Views: 180 Comments

  પહેલી મુલાકાત જ્યારે મેં સાંભળ્યું કે સ્વામીજી (સ્વામી વિવેકાનંદ) કલકત્તામાં આવ્યા છે ત્યારે તે લગભગ ઈ. સ. ૧૮૯૭ની સાલ હતી. હું તેમને મળવા બાગબજારમાં કે [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  સ્વામી વિવેકાનંદજીનાં સંસ્મરણો-૩

  ✍🏻 મન્મથનાથ ગાંગુલી

  January 1993

  Views: 780 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) સ્વામીજી તો સમજી ગયા હશે કે હવે હું સહજ અવસ્થામાં આવી ગયેલો. પછી તેમણે કહ્યું, “હં... તેં બરાબર કહ્યું. હું માયા સાથે જ [...]