• 🪔

    વર્તમાન યુગ માટે લોકતાંત્રિક ધર્મની આવશ્યકતા

    ✍🏻 મહમદ દાઉદ રહબર

    October 1991

    Views: 300 Comments

    લોકશાહી પ્રક્રિયાની સાથે સાથે બહાર આવતા અને ઐતિહાસિક મહત્ત્વ ધરાવતા એવા મોટા પરિવર્તનને ખ્રિસ્તીઓએ અને મુસ્લિમોએ સ્વીકારવું પડશે. સ્વતંત્રતા કરતાં સત્તાને મહત્ત્વ આપનાર ધર્મ લોકોના [...]