• 🪔

  કેળવણી દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સમજ

  ✍🏻 ડૉ. મોતીભાઈ પટેલ

  October-November 1994

  Views: 890 Comments

  (ડૉ. મોતીભાઈ પટેલ મહિલા બી.એડ્. કૉલેજ, મૈત્રી વિદ્યાપીઠ સુરેન્દ્રનગરના આચાર્ય છે.) એક તરફ વીસમી સદીની સંધ્યા નજીક છે તો બીજી તરફ એકવીસમી સદીનો ઉષઃકાળ પણ [...]

 • 🪔

  વિશ્વશિક્ષક રાધાકૃષ્ણન્

  ✍🏻 ડૉ. મોતીભાઈ પટેલ

  April-May 1996

  Views: 1640 Comments

  ડૉ.મોતીભાઈ પટેલ બી.એડ.કૉલેજ, મૈત્રી વિદ્યાલય, સુરેન્દ્રનગરના આચાર્ય છે. ડૉ. રાધાકૃષ્ણન્‌ના જન્મદિનને આપણે શિક્ષકદિન તરીકે ઊજવીએ છીએ. તેઓ શિક્ષકમાંથી રાષ્ટ્રપતિ થયા હતા તે માટે નહિં પરંતુ [...]