• 🪔

    મૅનેજમૅન્ટના ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠત્વ

    ✍🏻 ઍન.ઍચ. અથ્રેય

    October-November 1997

    Views: 660 Comments

    દેશવિદેશમાં ખ્યાતિ પામેલ મૅનેજમૅન્ટ કન્સલટન્ટ પ્રૉ. ઍન. ઍચ. અથ્રેય ઍમ.ઍમ.સી. સ્કૂલ ઑફ મૅનેજમૅન્ટ, મુંબઈના સંસ્થાપક અને ડાયરૅક્ટર છે. તા. ૨૫મી એપ્રિલ ૧૯૯૭ના રોજ શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, [...]