• 🪔 પ્રાસંગિક

    એક અકિંચન સંન્યાસી

    ✍🏻 નગેન્દ્રનાથ ગુપ્ત

    january 2019

    Views: 1180 Comments

    જ્યારે સ્વામી વિવેકાનંદ એક અકિંચન સંન્યાસીના રૂપે કોઈ મિત્ર વિના અને આનુષંગિક માહિતી કે પત્ર વિના અમેરિકા પહોંચી ગયા ત્યારે એમની પાસે બૌદ્ધિક અને આધ્યાત્મિક [...]