• 🪔 વેદાંત

  વેદાંત દર્શન અને આંતર બાહ્ય-પર્યાવરણ સંવાદ

  ✍🏻 લે. નાન્સી બેખામ

  April 2001

  Views: 150 Comments

  (ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૧ થી આગળ) આપણે લાખ પ્રયત્ન કરીએ તો પણ દૈનંદિન જીવનમાં ‘પૂર્ણતા’ સિદ્ધ કરવી તે આપણા માટે શક્ય નથી. તમે કદિયે બીમાર પડ્યા વિના [...]

 • 🪔 તત્ત્વજ્ઞાન

  વેદાન્ત દર્શન અને આંતર બાહ્ય-પર્યાવરણ સંવાદ

  ✍🏻 લે. નાન્સી બેખામ

  February 2001

  Views: 150 Comments

  ‘વિશ્વના આધ્યાત્મિક અને બિનઆધ્યાત્મિક તેમજ ભૌતિક અને અભૌતિક એ ઉભય પાસાંઓમાં એકમાત્ર ઐક્યરૂપે કેવળ વેદાન્તનું બ્રહ્મ જ વિલસી રહ્યું છે.’ તમે અસાધારણ છો. વિશ્વની એક [...]