• 🪔 દીપોત્સવી

    હડપ્પન સંસ્કૃતિના સંદર્ભમાં ધોળાવીરા

    ✍🏻 શ્રી નરેશભાઈ અંતાણી

    november 2016

    Views: 1310 Comments

    કોઈપણ પ્રદેશ કે શહેરના પ્રવાસન-ઉદ્યોગના વિકાસમાં ભાગ ભજવતાં પરિબળોમાં આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાનું જતન કરતાં સ્મારકોનું યોગદાન પણ વિશેષ હોય છે. આપણા સીમાવર્તી જિલ્લા કચ્છના પ્રવાસન-ઉદ્યોગમાં [...]