• 🪔 ચિંતન

  રોકાણ

  ✍🏻 શ્રી નટવર આહલપરા

  october 2017

  Views: 1490 Comments

  સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું છે, ‘બાળક પોતે જ પોતાને શીખવે છે, તમે તેને પોતાને માર્ગે આગળ વધવામાં માત્ર મદદ કરી શકો. તમે તેને સીધી રીતે નહીં, [...]

 • 🪔

  એક અસાધારણ પ્રતિભા - સ્વામી વિવેકાનંદ

  ✍🏻 શ્રી નટવર આહલપરા

  January 2012

  Views: 1260 Comments

  વર્ષો પહેલાંની વાત છે. યુગ વીત્યો. કન્યાકુમારીને કાંઠે મા ભારતી નિસ્તેજ અને નિરુત્સાહ બની ઊભી હતી. આ વખતે હિમાલયના ચંદનહારે માતા રીઝી ગયાં. અધર્મના કૌરવો [...]