• 🪔 દીપોત્સવી

    બૌદ્ધ ધર્મમાં યોગસાધના

    ✍🏻 ડૉ. નિરંજના વોરા

    november 2020

    Views: 1470 Comments

    ભારતીય દર્શનશાસ્ત્રમાં ધ્યાન, યોગ, સમાધિ, સમાપત્તિ વગેરેનું વર્ણન મળે છે. યોગસાધનામાં ધ્યાનનું સર્વોપરી સ્થાન છે. કોઈ પણ આધ્યાત્મિક ઉપલબ્ધિ ધ્યાનસાધના વગર શક્ય નથી. ધ્યાન શબ્દ [...]