• 🪔 અધ્યાત્મ

    શ્રીમાનાં દર્શન અને મંત્ર મળ્યાં

    ✍🏻 સ્વામી નિત્યસ્વરૂપાનંદ

    april 2021

    Views: 770 Comments

    ૧૯૧૬માં મેટ્રિક પાસ કર્યા પછી મારું કાૅલેજનું શિક્ષણ શરૂ થયું. ૧૯૧૫માં સ્વામી પ્રેમાનંદજીએ મને કાૅલેજનું ભણતર પૂરું કરવાનું કહ્યું હતું. હું ઢાકા જઈને ત્યાંની જગન્નાથ [...]