• 🪔

    મારી કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રા

    ✍🏻 કુ. પૂર્વી સાગલાની

    July 1996

    Views: 60 Comments

    કૈલાસ પર્વત દરિયાની સપાટીથી ૨૨,૦૨૮ ફૂટ ઊંચે અવસ્થિત છે અને તેનો ઘેરાવો ૫૪ કિલોમીટરનો છે. માનસરોવર દરિયાની સપાટીથી ૧૪,૯૫૦ ફૂટ ઊંચે અવસ્થિત છે અને તેનો [...]