• 🪔

    ગાંધીજી, સ્વામી વિવેકાનંદ અને પોરબંદર

    ✍🏻 પ્રો. પ્રભાકર વૈષ્ણવ

    october 2012

    Views: 2990 Comments

    પ્રો.પ્રભાકર વૈષ્ણવ અંગ્રેજીના પ્રાધ્યાપક હતા. તેમણે મૂળ અંગ્રેજીમાં લખેલ લેખનો શ્રી ચંદુભાઇ ઠકરાલે કરેલો ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે.   ગાંધીજીનો જન્મ પોરબંદરમાં થયો હતો. [...]