• 🪔 સ્વાસ્થ્ય

  આહાર અને રોગનો સંબંધ

  ✍🏻 ડૉ. પ્રફુલ્લભાઈ વૈદ્ય

  May 1997

  Views: 1111 Comment

  આયુર્વેદમાં રોગોનું પ્રમુખ કારણ आम ગણાવ્યું છે. आम એટલે અપકવ અન્નરસ. સાદા અર્થમાં અપચો. આ आमથી જ રોગ ઉત્પન્ન થાય છે એટલે રોગનું નામ પાડ્યું [...]

 • 🪔 પુસ્તક સમીક્ષા

  વિશ્વ આહાર

  ✍🏻 ડૉ. પ્રફુલ્લભાઇ વૈદ્ય

  April 1997

  Views: 850 Comments

  વિશ્વ આહાર : આહાર વિષયક માર્ગદર્શન આપતું ઉત્તમ પુસ્તક વિશ્વ આહાર લેખક : ડૉ. પ્રફુલ્લભાઇ વૈદ્ય પ્રકાશક : બાગ પ્રકાશન (બાપાલાલ ગ. વૈદ્ય પ્રકાશન) ૧, [...]