• 🪔

  ભારતીય સ્ત્રીઓ માટે પરિવ્રજ્યા (૨)

  ✍🏻 પ્રવ્રાજિકા આત્મપ્રાણા

  January 1992

  Views: 390 Comments

  શ્રી શારદા મઠનાં સંન્યાસિની પરિવ્રાજિકા આત્મપ્રાણાજી રામકૃષ્ણ શારદા મિશન, દિલ્હીનાં સેક્રેટરી છે. તેઓ શ્રી શારદા મઠ દ્વારા પ્રકાશિત દ્વિવાર્ષિક અંગ્રેજી પત્રિકા ‘સંવિત’નાં સંપાદિકા પણ છે. [...]

 • 🪔

  ભારતીય સ્ત્રીઓ માટે પરિવ્રજ્યા

  ✍🏻 પ્રવ્રાજિકા આત્મપ્રાણા

  December 1991

  Views: 280 Comments

  શ્રી શારદા મઠનાં સંન્યાસિની પરિવ્રાજિકા આત્મપ્રાણાજી રામકૃષ્ણ શારદા મિશન, દિલ્હીનાં સેક્રેટરી છે. તેઓ શ્રી શારદા મઠ દ્વારા પ્રકાશિત દ્વિવાર્ષિક અંગ્રેજી પત્રિકા ‘સંવિત’નાં સંપાદિકા પણ છે. [...]

 • 🪔

  સ્વામી વિવેકાનંદ અને ભારતીય નારીનો આદર્શ

  ✍🏻 પ્રવ્રાજિકા આત્મપ્રાણા

  january 2013

  Views: 1220 Comments

  ગતાંકથી આગળ... શિક્ષણને આધ્યાત્મિકતા સાથે જોડવું સ્વામી વિવેકાનંદ ક્યારેય આપણા પ્રાચીન આદર્શાેને તિલાંજલિ આપીને નવીન આદર્શાેને અપનાવવાના પક્ષકાર ન હતા. એનાથી વિપરીત એમણે દૃઢતાપૂર્વક કહ્યું [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  સ્વામી વિવેકાનંદ અને ભારતીય નારીનો આદર્શ

  ✍🏻 પ્રવ્રાજિકા આત્મપ્રાણા

  December 2012

  Views: 1370 Comments

  (શ્રીશારદા મઠના વરિષ્ઠ સંન્યાસિનીનો આ લેખ રામકૃષ્ણ મિશન ઇન્સ્ટ્યિૂટ ઓફ કલ્ચર કોલકાતાના ‘બુલેટીન’ ના માર્ચમાં પ્રસિદ્ધ થયો હતો. એનો શ્રી મનસુખભાઇ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ [...]