• 🪔 સાયબર સ્પેસ અને વેદાન્ત

  વેદાંતની ચળવળ અને ઈલેક્ટ્રોનિકની સીમાઓ

  ✍🏻 પ્રવ્રાજિકા વ્રજપ્રાણા

  August 2000

  Views: 310 Comments

  (ગતાંકથી ચાલુ) સાન્તા બાર્બરાનાં એક સાધ્વીને એ જોઈ એકવાર ખૂબ આશ્ચર્ય થયેલું કે વેબસાઈટ હતી જેનું શીર્ષક હતું 'Mysticism in World Religions' (વિશ્વના ધર્મોમાં રહસ્યવાદ) [...]

 • 🪔 સાયબર સ્પેસ અને વેદાન્ત

  વેદાન્તની ચળવળ અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ સીમાઓ

  ✍🏻 પ્રવ્રાજિકા વ્રજપ્રાણા

  July 2000

  Views: 290 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) શક્ય છે કે આટલું વાંચતાં વાંચતાં જ તમને ખૂબ જ રસ પડે. હવે તો વેદાન્ત વિશે વધુ જાણવું જ જોઈએ! પણ તમે તો [...]

 • 🪔 સાયબર સ્પેસ અને વેદાન્ત

  વેદાન્તની ચળવળ અને ઈલેક્ટ્રોનિક સીમાઓ

  ✍🏻 પ્રવ્રાજિકા વ્રજપ્રાણા

  June 2000

  Views: 330 Comments

  એવા કેટલાય લોકો આ દુનિયામાં છે જેને વેદાન્ત વિશે કશી ખાસ જાણકારી નથી. વિશ્વના રહસ્યને તપાસીને ખૂબ જ ઊંચી ગુણવત્તાની બુદ્ધિ ધરાવતા માનવોએ દરેક દૃશ્ય [...]

 • 🪔 સાંપ્રત-સમાજ

  અમેરિકામાં આધ્યાત્મિક દારિદ્રય નિવારણ

  ✍🏻 પ્રવ્રાજિકા વ્રજપ્રાણા

  March 1998

  Views: 550 Comments

  શાળાઓ, કૉલેજો, હૉસ્પિટલોનું સંચાલન, કુદરતી આફતોને સમયે રાહતનું આયોજન જેવી રામકૃષ્ણ મિશનની ભારતમાંની પ્રવૃત્તિઓ આવશ્યક અને ‘દેખાય તેવી’ છે. પણ વિદેશમાં, ઉદાહરણ તરીકે અમેરિકામાં, જ્યાં [...]